fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-03-04

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur miała wiedzę

W związku z artykułem autorstwa radnej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur „Bajka o Domach Starców w Pecnej” zamieszczonym na stronie internetowej „Czas Mosiny” w dniu 2 marca br., przekazuję następujące informacje:

1. W roku 2016 Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzacie Kaptur - autorce artykułu, znany był fakt złożenia przez radnego Waldemara Wiązka wniosku do Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia o wykonanie projektu oraz wykonanie nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej, a także fakt, że na wniosek radnego Burmistrz Jerzy Ryś zamierzał wprowadzić to zadanie do projektu budżetu Gminy na rok 2017. Wniosek radnego oraz pismo Burmistrza do Przewodniczącej Rady informujące o takim zamiarze zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

   -> 13 października 2016 r., zgodnie z procedurą składania wniosków i interpelacji przez radnych, radny Waldemar Wiązek złożył na ręce Przewodniczącej Rady Małgorzaty Kaptur wnioski do Burmistrza, wśród nich wniosek o wykonanie projektu i wykonanie nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej.

   -> 13 października 2016 r. Przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur przekazała wniosek radnego Waldemara Wiązka o wykonanie projektu i wykonanie nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej Burmistrzowi Jerzemu Rysiowi.

   -> 20 października 2016 r. Burmistrz Jerzy Ryś poinformował Przewodniczącą Rady Małgorzatę Kaptur, że na wniosek radnego zamierza wprowadzić to zadanie do projektu budżetu Gminy na rok 2017.

   -> 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Mosinie, podjętą uchwałą budżetową na rok 2017 wraz załącznikiem nr 7 „Wydatki majątkowe na rok 2017”,  zabezpieczyła środki budżetowe na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej. Planowane inwestycje na rok 2017 wraz z wprowadzonym na wniosek radnego projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej, uzyskały wcześniej pozytywną opinię dwóch komisji Rady: Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego oraz Budżetu i Finansów.

 2. W roku 2018, Przewodniczącej Rady Małgorzacie Kaptur znany był fakt zaplanowania przez Burmistrza w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze leśnym w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej (jak stwierdziła w swoim artykule „zgodnie z życzeniem” radnego) terenu zabudowy usługowej w zieleni.

   -> Do projektu Studium, którego sporządzanie zapoczątkowała uchwała Uchwała nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 r., w ramach procedury przyjmowania wniosków wpłynął wniosek inwestora prywatnego o przeznaczenie terenu na obszarze leśnym w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej na usługi w zieleni, w związku z planowanym w tym miejscu domem pomocy społecznej – domem spokojnej starości.

   ->  Burmistrz Jerzy Ryś uwzględnił ten wniosek w projekcie Studium, realizując założenie Programu 2.3. Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014 - 2020 przyjętej przez Radę Miejską w Mosinie w styczniu 2014 r. – „Zagwarantowania stacjonarnej, dziennej opieki osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym”, gdyż jak wskazywał dokument Strategii, „w latach 2003-2013 zadanie to nie zostało wykonane”.

   -> Zgodnie z procedurą planistyczną projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który uwzględniał teren zabudowy usługowej w zieleni na obszarze leśnym w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej, został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 1 września 2018 r. do 22 września 2018 r. – został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępny był również do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

   -> 20 września 2018 r. w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami, m.in. zaplanowanym na obszarze leśnym w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej terenem zabudowy usługowej w zieleni, przy licznym udziale publiczności, w tym radnych Rady Miejskiej w Mosinie. W dyskusji publicznej uczestniczyła także Przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur.

-> Do projektu Studium z zaplanowanym na obszarze leśnym w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej terenem zabudowy usługowej w zieleni, wpłynęła tylko 1 uwaga  złożona przez wnioskodawcę wprowadzenia do projektu studium terenu zabudowy usługowej w zieleni w rejonie ul. Sosnowej w Pecnej i dotyczyła tego terenu.  Nie zostały złożone żadne inne uwagi.

3. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur – autorka wskazanego wyżej artykułu sugeruje, iż pismo Burmistrza Gminy Mosina podpisane przeze mnie, jako ówczesnego zastępcę Burmistrza, w którym ujęto zadanie „projekt i budowa wodociągu i kanalizacji w Pecnej” do Aquanet S.A., Burmistrz skierował bez upoważnienia Rady Miejskiej, tj. przed podjęciem przez Radę uchwały budżetowej na rok 2017, na którą jej zdaniem „nie zaczekał”. W rzeczywistości:

   -> Burmistrz wnioskuje do Aquanet S.A. o wprowadzenie do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Aquanet S.A. (WPRiM) w zakresie własnych kompetencji, nieobarczonych wymogiem prawnym upoważnienia Rady.

      -> Rada Miejska, w zakresie swoich kompetencji, każdorazowo zatwierdza Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Aquanet S.A., a także planowane w budżecie przez Gminę Mosina inwestycje, podejmując stosowne uchwały.

      -> Wnioski Burmistrza o wprowadzenie zadań do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Aquanet S.A., a także do budżetu Gminy Mosina, posiadają status jedynie projektu, który każdorazowo, by uzyskać status prawa miejscowego, wymagają zatwierdzenia przez Radę Miejską stosowną uchwałą. Bez podjęcia stosownych uchwał niemożliwa jest realizacja planowanych inwestycji.

      -> Wnioski Burmistrza będące realizacją wniosku radnego, złożone do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Aquanet S.A., jak i do załącznika inwestycyjnego budżetu Gminy Mosina, a dotyczące  „projektu i budowy wodociągu i kanalizacji w Pecnej”, były każdorazowo zatwierdzone uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie.

      -> Dopiero uchwały Rady Miejskiej dają przyzwolenie i obligują Burmistrza do wykonania zaplanowanych zadań.

4. Subiektywne stwierdzenie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Kaptur, iż zapis w karcie do wniosku Burmistrza skierowanego do Aquanet S.A., informujący, że „inwestycja jest dla podmiotu prywatnego, który ma zamiar wybudować Dom Starców i że będzie tam placówka opieki społecznej” mógł sugerować, że będą to „obiekty świadczące nieodpłatnie pomoc społeczną”, jest daleko idącą nadinterpretacją. Takie stwierdzenie autorki artykułu jest nieuprawnioną sugestią, iż Burmistrz chciał celowo wprowadzić w błąd Aquanet S.A. Tymczasem zasady działalności domów pomocy społecznej, w tym prowadzonych przez osoby fizyczne, określa Rozdział 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369). Zgodnie z zapisami wskazanej ustawy, pobyt w domach pomocy społecznej prowadzonych przez wszystkie wskazane w ustawie podmioty (jednostki samorządu terytorialnego, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne, osoby fizyczne) jest odpłatny, z dopuszczeniem możliwości zwolnienia z opłaty w określonych przez ustawę przypadkach.   

 

Szczegółową faktografię działań związanych z realizacją inwestycji wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej, przedstawiłem w moim oświadczeniu w tej sprawie z dnia 5 lutego br.
Podkreślam, że z tytułu wykonania projektu budowy kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej oraz z tytułu budowy wodociągu w ul. Sosnowej w Pecnej, Gmina Mosina ostatecznie nie poniosła żadnych kosztów. Inwestorem zadania, który zwrócił koszty projektu i poniósł koszty wykonania nitki wodociągowej jest Aquanet S.A.

Ponadto oświadczam, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, a także pozostali radni, zostali zapoznani z przebiegiem planowanej budowy nitki wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej, zrealizowanej na mocy podjętych przez Radę Miejską uchwał. Dokładny przebieg tej inwestycji przedstawiony został kilkakrotnie na poglądowych mapkach graficznych w prezentacji multimedialnej Aquanet S.A.

-> Przkładowa prezentacja z przebiegiem planowanej budowy wodociągu w ul. Sosnowej w Pecnej (zaprezentowana na Komisji Inwestycji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w dniu 13 października 2020 r., załączona do protokołu z posiedzenia komisji).

Na posiedzeniach Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, których przedmiotem było opiniowanie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029 – korekta” z wprowadzonym zadaniem dotyczącym sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej, a także na sesji Rady Miejskiej w Mosinie, na której Rada go przyjęła, padły liczne pytania dotyczące poszczególnych, ujętych w WPRiM-ie inwestycji. W sprawie inwestycji w ul. Pecnej nie padło żadne pytanie.

grafika przedstawia fragment Studium gminy mosina oraz makę z przebiegiem inwestycji Aquanet S.A.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur natomiast przypisuje Burmistrzowi „minimalizm informacyjny” posługując się argumentem, że objaśnienia do projektu budżetu na 2016 r. stanowiące opis zadania dotyczącego inwestycji w Pecnej w załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe” w ocenie Burmistrza były wystarczające. Sugeruje w ten sposób, że w jej ocenie wystarczające nie były. Podczas procedowania kolejnych uchwał budżetowych w latach 2016 – 2021, zatwierdzania „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A”, w przypadku wątpliwości co do wielu planowanych inwestycji, radni zadali liczne pytania, zgłosili też liczne uwagi. Odzwierciedlają to protokoły z posiedzeń dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku inwestycji wodno-kanalizacyjnej w Pecnej, ze strony radnych nie padło żadne pytanie, co w ocenie Burmistrza oznaczało, że opis zadania dotyczącego tej inwestycji w załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe” kolejnych projektów budżetu, biorąc pod uwagę także fakt zaprezentowania radnym szczegółowego przebiegu inwestycji na mapkach poglądowych, był dla radnych wystarczający, a inwestycja nie budziła ich wątpliwości.  

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Pozostałe Komunikaty
2023-01-25

INFORMACJA dla mieszkańców Czapur, Wiórka i Babek

Komunikat dot. dostępności mieszkańców Babek, Czapur i Wiórka do usług wywozu nieczystości.
Czytaj więcej
2023-01-27

Przedterminowe wybory Burmistrza Gminy Mosina

Głosowanie w lokalach wyborczych 5 lutego 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 21.00.
Czytaj więcej
2023-01-27

Dostarczanie decyzji podatkowych

Od 27 stycznia br. pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczną dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
Czytaj więcej
2023-01-25

Znaleziono psa w Krośnie

25 stycznia w Krośnie przy ul. Bocznej znaleziono psa. Suczka w typie beagle, przyjazna. Kontakt w sprawie psa 697 888 422.
Czytaj więcej
2023-01-25

Sklepik Eleganta zmienia swoją lokalizację.

W związku z przeprowadzką będzie nieczynny w dniach 25.01 do 31.01. br. Nowa lokalizacja będzie w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Czytaj więcej
2023-01-25

Małe granty 2023

W oparciu o art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego (...), do Urzędu Miejskiego wpłynęły oferty "małych grantów".
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane