fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Twórzmy koalicję antysmogową

Do obowiązku wszystkich mieszkańców należy dbałość o środowisko, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa. Niestety przepisy te nie zawsze są respektowane. Przypadki niewłaściwych zachowań w tym zakresie powodują zagrożenie dla naszego środowiska, wywołują także coraz głośniejszy protest społeczny.

To, jakim powietrzem oddychamy, zależy w dużym stopniu od nas wszystkich. Urząd Miejski w Mosinie także podejmuje działania, by zmniejszyć niską emisję do atmosfery.

W roku 2016 Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś powołał zarządzeniem zespół do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przez właścicieli nieruchomości w zakresie: obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z przepisami, zakazu termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów, składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Kontrole prowadzi powołana do tego zespołu Straż Miejska w Mosinie.
W ramach kontroli, strażnicy sprawdzają interwencyjnie te nieruchomości, których właściciele podejrzani są o spalanie śmieci. Od wejścia w życie zarządzenia, ze wskazań mieszkańców przeprowadzono około 200 kontroli kotłowni przydomowych. Ujawniono tylko kilka przypadków nieprawidłowych zachowań w zakresie spalania odpadów. Wiele niepokojących zgłoszeń pochodziło z miejsc, w których używane są paliwa stałe takie jak miał, węgiel brunatny i kamienny oraz olej opałowy. Jakość tych paliw, warunki pogodowe, a także sposób spalania, sprawiają poczucie zagrożenia dla mieszkańców, a ich zapach kojarzony jest ze spalaniem śmieci. O prawidłowym paleniu w piecu w artykule -> Rozpalaj bezdymnie

Jednak jeżeli zauważysz niepokojący dym unoszący się z komina – zgłoś to do Straży Miejskiej w Mosinie, tel. 501 467 312.

Straż Miejska została wyposażona w urządzenia do pobierania próbek z paleniska, z możliowścią labratoryjnego badania.

Mniejsza emisja – czystsze powietrze

Gmina Mosina zrealizuje projekt  „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I” , który w roku 2017 uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 6 947 365,9 zł.
W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest utworzenie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych: przy dworcu kolejowym w Mosinie oraz przy przystankach PKP w Drużynie Poznańskiej i Iłowcu/Pecnej. W miejscach tych wybudowane zostaną parkingi P+R („Parkuj i jedź”), co oznacza możliwość pozostawienia swojego pojazdu w wyznaczonym miejscu i kontynuowanie podróży komunikacją zbiorową. Planowana jest także infrastruktura towarzysząca

Ideą projektu jest docelowe zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza poprzez rozwój i promocję komunikacji zbiorowej, z wykorzystaniem między innymi niskoemisyjnych autobusów.

Dbajmy o zieleń – ona też walczy ze smogiem!

Całoroczna pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia rekompensują ubytek zieleni na terenach gminnych. To ważne, bo zieleń pełni funkcję ochronną: czynną, poprzez wchłanianie dwutlenku węgla, tlenku azotu, tlenku siarki poprzez aparaty asymilacyjne zlokalizowane w liściach drzew oraz bierną – rozrzedzając zanieczyszczenia, zarówno gazów i pyłów, skutkujące ich szybszemu osiadaniu na powierzchni ziemi.
Tylko w ubiegłym roku, Urząd Miejski w Mosinie dokonał 813 nasadzeń drzew i krzewów na terenie całej gminy.

Termomedernizacja też zmniejsza emisję

Termomodernizacja to zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną czyli zmniejszenie kosztów pozyskania energii. Dodatkowo to także redukcja lub całkowita likwidacja emisji substancji szkodliwych dla środowiska, czyli ochrona powietrza.

Gmina prowadzi sukcesywną termomodernizację, a także wymianę pieców c.o. w budynkach użyteczności publicznej. Podejmuje działania takie jak: termomodernizacja  SP nr 2 w Mosinie, modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SP 1 wraz z salą gimnastyczną, modernizacja energetyczna innych budynków, w tym m.in. szkół w Czapurach, w Krosinku, w Rogalinie, w Rogalinku, w Pecnej, w Daszewicach, SP 1 i SP 2 w Mosinie, mosińskich przedszkoli nr 4, nr 2 i nr 3; innych budynków oświatowych należących do gminy, np. bibliotek, świetlic wiejskich itp.; budynków użytkowanych przez jednostki organizacyjne gminy – w szczególności Urzędu Miejskiego na rynku i przy ul. Dworcowej, MOK-u, OSiR-u, Galerii Miejskiej.

Gmina Mosina ropoczęła współpracę z firmą zewnętrzną w zakresie zakupu czujników mierzących jakość powietrza atmosferycznego. Decyzja o zakupie czujników została wstrzymana z uwagi na propozycję Stowarzyszenia Metropolia Poznań dotyczącą udziału w projekcie stworzenia narzędzia pozwalającego monitorować jakość powietrza na obszarze metropolii Poznań. Aktualnie Gmina oczekuje na uzyskanie ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań szczegółowych informacji w zakresie tego projektu. Gimna planuje zaangażowanie środków z własnego budżetu na wymianę pieców.

Wszyscy zadbajmy o czyste powietrze, włączmy się do walki ze smogiem. Więcej informacji jak podjąć tę walkę - w zakładce Ochrona Środowiska->Smog.

Joanna Nowaczyk

 

 

 

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane