fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-06-08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Mosina, 7 czerwca  2021 r.

Burmistrz Gminy Mosina

OGŁASZA

nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami

w Referacie Geodezji i Nieruchomości

w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym.
 3. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub pracy związanej
  z gospodarowaniem (obrotem) nieruchomościami  – minimum roczne.
 4. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 5. Biegła znajomość MS Office, umiejętności matematyczne i analityczne, umiejętność redagowania tekstów i tabel/zestawień, umiejętność planowania, umiejętność prowadzenia negocjacji.
 6. Dobra znajomość w zakresie przepisów:
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 4. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 5. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 6. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
 7. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (art. 73),
 8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 9. Ustawa z dnia z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki nieruchomościami, prawa, geodezji, administracji lub gospodarki przestrzennej, ewentualnie studia podyplomowe
  z zakresu gospodarki nieruchomościami lub administracji.
 2. Referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej – do przedstawienia
  na rozmowie kwalifikacyjnej.
 3. Punktualność i dokładność, samodzielność i kreatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność.
 4. Prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań:

 1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w tym komunalizacja mienia z mocy prawa i na wniosek Gminy:
  1. zbieranie dokumentów geodezyjnych i własnościowych,
   1. zbieranie niezbędnych opinii z innych referatów oraz innych instytucji (KOWR, PODGiK, Zarząd Dróg Powiatowych, GDDKiA ),
   2. badanie ksiąg wieczystych,
   3. przygotowanie wniosków do Wojewody Wielkopolskiego,
   4. ujawnienie nowego stanu prawnego w księgach wieczystych,
   5. przekazanie odpowiedniej dokumentacji pracownikowi prowadzącemu    rejestr mienia gminnego.
 2. Dzierżawa gruntów:
  1. prowadzenie rejestru gruntów gminnych oddanych w dzierżawę,
   1. sporządzanie umów dzierżawy gruntów,
   2. przeprowadzenie procedury przetargowej oddania gruntu w dzierżawę.
 3. Prowadzenie procedury pierwokupu lub udzielenia informacji o rezygnacji z prawa pierwokupu:
  1. przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, opisu przedmiotowej nieruchomości w celu zaopiniowania przez Burmistrza Gminy,
   1. pisemne stanowisko Burmistrza Gminy w sprawie pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Gminy Mosina oddanymi
  w użytkowanie wieczyste:
 1. aktualizacja rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste,
 2. prowadzenie rejestru użytkowników wieczystych,
 3. wydawanie zaświadczeń i udzielnie informacji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, ustalanie wysokości opłaty przekształceniowej, wydawanie zaświadczeń o uiszczeniu opłaty przekształceniowej.
 1. Współpraca ze Starostą Poznańskim w zakresie prowadzonych postępowań odszkodowawczych dotyczących dróg:
 1. gromadzenie i przekazanie do analizy operatów szacunkowych kierownikowi referatu,
 2. podczas nieobecności kierownika referatu – udział w rozprawach administracyjnych,
 3. kontrola wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
 4. przygotowanie dokumentów do wypłaty do Skarbnika Gminy.
 1. Wykonanie innych niezbędnych czynności dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi, w tym prowadzenie postępowań spadkowych dla spraw prowadzonych w Referacie przy współpracy z kancelarią prawną.
 2. Pozyskiwanie gruntów od innych jednostek państwowych i samorządowych (KOWR, PKP, Powiat oraz ZDP).
 3. Udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania, skargi, dotyczące spraw będących
  w kompetencji Referatu.
 4. Wykonywanie innych prac będących w kompetencji Referatu.
 5. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.
 3. Praca ma charakter administracyjno-biurowy, związany z wyjazdami poza Urząd
  w celu wizytacji terenu.
 4. Urząd Miejski w Mosinie posiada podjazd i sanitariat na parterze w nowej części budynku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stara część budynku
  tj. część parteru i piętro nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynosi mniej niż 6%.

Dodatkowe informacje:

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej http://bip.mosina.pl/wymagane-dokumenty.),
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.
  2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Administratorem danych, przekazanych podczas niniejszej procedury rekrutacji, jest Gmina Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej.

 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia: 17 czerwca 2021 r.

pod adresem:

Urząd Miejski w Mosinie, plac 20 Października 1, 62-050 Mosina – Sekretariat
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„ Rekrutacja na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami”.

Aplikacje, które wypłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie po upływie terminu określonego powyżej, nie będą rozpatrywane. Aplikacje można także zostawić w Biurze Obsługi Interesanta. Istnieje możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną na adres: um@mosina.pl
(z załączonymi skanami wszystkich dokumentów aplikacyjnych, oryginały należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną).

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadamiamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

            Burmistrz Gminy Mosina

                                                                                          (-) Przemysław Mieloch

                                        Pobierz treść ogłoszenia: docx.                                            

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe Komunikaty
2021-06-21

Komunikat IMGW - możliwe burze z gradem.

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie w związku z możliwością wystąpienia burz z gradem w pow. poznańskim
Czytaj więcej
2021-06-18

Utrudnienia w ruchu ul. Powstańców Wlkp. i 25 Stycznia

Firma Kanwod Wiesław Tarczyński informuje o utrudnieniach na ulicach Powstańców Wielkopolskich i 25 Stycznia w Mosinie.
Czytaj więcej
2021-06-18

XLVII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej

XLVII absolutoryjna sesja odbędzie się 28 czerwca 2021 r. o godz. 18.00. w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury.
Czytaj więcej
2021-06-18

XLVI sesja Rady Miejskiej

XLVI sesja odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym.
Czytaj więcej
2021-06-17

Ostrzeżenie o upałach

Prognozuje się wystąpienie wysokich temperatur od 30º C do 33º C w dniach 17-21 czerwca.
Czytaj więcej
2021-06-17

Nielegalne podrzucenie opon

Straż Miejska w Mosinie prosi o pomoc mieszkańców Czapur, którzy mogli widzieć sprawcę w dniach 16-17 czerwca 2021 r.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane