fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Relacje

Data opublikowania: 2023-09-29

XCI Sesja Rady - podjęte uchwały

W czwartek 28 września, Rada Miejska w Mosinie obradowała na swojej XCI sesji, na której podjęła 24 uchwały. Podjęte uchwały dotyczyły:

 • udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od kilku lat Gmina Mosina udziela dotacji do kosztów związanych z wymianą systemów grzewczych na niskoemisyjne. W obowiązującej dotychczas uchwale Rady Miejskiej, dofinansowanie obejmowało także kotły na paliwa stałe - na węgiel. Zgodnie z nową uchwałą podjętą na wrześniowej sesji, podobnie jak w regulacjach innych podmiotów publicznych, dotacja nie będzie już obejmować kotłów węglowych. Inną, istotniejszą zmianą wprowadzoną tą uchwałą, jest zwiększenie dotacji finansowej na instalację pompy ciepła.     
   
 • uzgodnienie prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody. Uchwała dotyczy lipy drobnolistnej rosnącej w Parku Budzyń, uznanej za pomnik przyrody decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 1983 r. W zakresie zabiegów, wykonane zostaną cięcia sanitarne – martwe, zamierające, nadłamane i słabo umocowane gałęzie usunięte, usunięte zostaną również odrosty od pnia. Miejsca po odciętych konarach i gałęziach zostaną oczyszczone i zaimpregnowane.  

 • nadania nazw drogom wewnętrznym w Drużynie:  „Bazyliowa”,  „Koperkowa”, „Korzenna”, „Szafirowa”, „Ziołowa”. Nadanie nazw tym ulicom było niezbędne dla ustalenia adresów istniejących działek budowalnych.

 • wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, w drodze ustnych przetargów nieograniczonych. Rada wyraziła zgodę na sprzedaż 4 działek w obrębie Mosina, przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. Uchwała dotyczy także 10 działek w obrębie Daszewice, przeznaczonych w części pod tereny drogi wewnętrznej, zieleni lub wód powierzchniowych, które wcześniej stanowiły drogą sródpolną. W związku likwidacją funkcji drogowej i brakiem możliwości zagospodarowania tych działek jako odrębnych nieruchomości, zostaną one przeznaczone do sprzedaży właścicielom nieruchomości sąsiednich, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania. Sprzedaż tych działek ureguluje stan bezumownego korzystania z części nieruchomości gminnych, a pozyskane środki zasilą budżet Gminy na realizację zadań własnych.  

 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Mosinie, w Czapurach i w Sowinkach. Gmina podejmuje starania włączenie do gminnego zasobu gruntów przewidzianych w planach pod drogi publiczne, które tworzą spójne ciągi komunikacyjne. Takie przeznaczenie mają działki objęte podjętą uchwałą, a ich nabycie pozwoli ujednolicić stan własnościowy projektowanych w planach miejscowych dróg publicznych, uregulować stan faktyczny posiadania lub jak w przypadku jednej z tych działek użytkowanej jako droga wewnętrzna – ułatwi także jej utrzymanie i umożliwi ewentualne inwestycje w przyszłości.  

 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami. Najem dotyczy części nieruchomości o pow. 200 m2 na działce o nr. ewidencyjnym 863/1 przy ul. Skrajnej w Mosinie oraz części nieruchomości o pow. 3 m2przy ul. Farbiarskiej w Mosinie, stanowiących własność Gminy. Taka uchwała jest wymagana, gdy po umowie na czas nie dłuższy niż 3 lata, dotychczasowy najemca wyraża chęć dalszego najmu.

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina. Podjęte w tej sprawie dwie uchwały są  regulacją prawną i przekazują w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie i Szkole Podstawowej w Pecnej nieruchomości położone na ich terenie, faktycznie przez nie użytkowane. Szkoły, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, będą zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu.

 • zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mosina. Wprowadzono zmiany w kryteriach  dochodowych rodzin uczniów, na podstawie których przyznawane jest świadczenie materialne o charakterze socjalnym. Uchwała aktualizuje także zapisy poprzedniej uchwały w tej sprawie.  

 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Zapisy uchwały wprowadzają bardziej szczegółową kontrolę wykorzystywania i rozliczania dotacji dla przedszkoli.

 • określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina. Doprecyzowane zostały zapisy określające stawki opłaty za pobyt dzieci w wieku 3 – 5 lat w placówce przedszkolnej. Uchwała zmienia stawkę tej opłaty z 1 zł na 1,30 zł, w zgodzie z Obwieszczeniem MEN z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Opłata ta dotyczy czasu pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającego wymiar zajęć określony Prawem oświatowym do 5 godzin.

 • zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposoby jej rozliczania oraz sposoby kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z udziałem Gminy Mosina w naborze wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, niezbędne było określenie zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ich gminnej ewidencji. Określenia wymagał sposób rozliczania dotacji i sposób ich kontroli. Zapisy uchwały będą podstawą do zawarcia umów o udzielenie przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji  podmiotom zarządzającym obiektami zabytkowymi, dla których uzyskana została promesa udzielenia dofinansowania z Rządowego Programu.

 • przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Mosina. Na terenie gminy Mosina obowiązuje Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. Ustawą z 7 lipca 2023 r. zmieniono ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rolę obowiązującego Studium ma przejąć plan ogólny gminy, który w przeciwieństwie do Studium będzie aktem prawa miejscowego. Gminy mają uchwalić taki plan do końca 2025 r., kiedy to studium przestanie obowiązywać. Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie inicjuje prace nad sporządzeniem planu ogólnego dla Gminy Mosina.

 • odstąpienia od sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina. W roku 2013, uchwałą ówczesnej Rady Miejskiej, rozpoczęto prace nad przyjęciem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Pomimo trwającej cały czas procedury planistycznej – projekt studium doczekał się 100 złożonych wniosków, dwukrotnego wyłożenia i blisko 1600 złożonych uwag – nowego studium dotąd nie uchwalono. Obecnie zmienił się stan prawny w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a zmiany wprowadziła wspomniana wyżej ustawa 7 lipca 2023 r. Studium ma zastąpić plan ogólny Gminy. Dlatego Rada Miejska w Mosinie zakończyła podjętą uchwałą procedurę nad sporządzaniem nowego studium.

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa). Uchwała ma na celu aktualizację oraz ujednolicenie zapisów w dotychczasowych, obowiązujących na tym terenie planów, wcześniej przyjętych przez Radę Miejską:  mpzp dla terenów ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie (z 2016 r.) mpzp dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie (z 2018 r.).  

 

 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb jej składania. Nowy wzór deklaracji określony tą uchwałą, został dostosowany do nadchodzących w roku przyszłym zmian przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, w szczególności w zakresie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu wraz z tytułem wykonawczym.

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024. Obwieszczeniem z dnia 21 lipca tego roku, Minister Finansów określił górne granice stawek podatków od nieruchomości w roku 2024, z 15-procentowym ich wzrostem podyktowanym stopniem inflacji. W Gminie Mosina, przyszłoroczne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 12% w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym. Podatek od budowli pozostanie na dotychczasowym poziomie – 2% ich wartości.

 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2023. Najistotniejszą dla gminnego budżetu zmianą, jest wprowadzenie po stronie dochodów kwoty 9 427 759,00 zł rządowej subwencji ogólnej. Kwota ta ma pokryć deficyt budżetowy powstały w wyniku zmniejszenia dochodów gmin z tytułu podatków dochodowych PIT.  Inną zmianą, do budżetu Gminy na rok 2023 wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą  „Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie”.  W tym roku przeznaczono na tę inwestycję 50 000,00 zł, jednak zapisami w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2023 – 2032, łączna wartość nakładów na ten cel decyzją Rady wyniesie 15.050.000,00 zł – 50.000,00 zł w roku 2023, 8.250.000,00 zł w roku 2024 i 6.750.000,00 zł w roku 2025.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032.  W ślad za zmianami w budżecie, analogiczne zmiany wprowadzono w WPF, w tym związane z „Przebudową i modernizacją przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie”.
 • przeprowadzenia kontroli postępowania przetargowego BZP.271.9.2023 dotyczącego zakupu 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina. W toku przeprowadzonej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wstępnej analizy dokumentacji przetargowej, powstały wątpliwości dotyczące możliwości naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, Rada Miejska w Mosinie zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie szczegółowej kontroli tego przetargu.

 

Z treścią wszystkich podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej zakładce Prawo. Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosinie można śledzić na żywo, na stronie esesja.tv -> Rada Miejska w Mosinie.

 Oprac. JN

 

 

Pozostałe Relacje
2023-12-04

Glina, wiklina i bylina a Trening Umysłu

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Jedność" Czapury – Wiórek już po raz trzeci wzięło udział w Projekcie „Działaj Lokalnie”.
Czytaj więcej
2023-11-29

Mieszkaniec Daszewic brązowym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów w judo

Mistrzostwa Polski Seniorów to najważniejsza judocka impreza w kraju.
Czytaj więcej
2023-11-28

Konsultacje społeczne - odpowiedzi na wnioski

Konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 2469P w miejscowości Borkowice.
Czytaj więcej
2023-11-27

IV Gminny Konkurs Recytatorski "Pamiętamy"

Poetą, którego wiersze recytowano w tym roku był Stefan Garczyński. Swoje interpretacje jego dzieł przedstawiło 11 osób.
Czytaj więcej
2023-11-24

Erasmusowa przygoda w Hiszpanii i Włoszech

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie wyruszyli do Alicante i Rimini.
Czytaj więcej
2023-11-22

Otwarty Turniej Szachowy

Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości pod patronatem Burmistrza Gminy organizowany przez KS 1920 Mosina.
Czytaj więcej
Więcej relacji
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane