fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

 

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

 Priorytety realizowane centralnie to:

I Zatrudnienie i integracja społeczna

II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

III Wysoka jakość systemu oświaty

IV Szkolnictwo wyższe i nauka

V Dobre rządzenie

 

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

VII Promocja integracji społecznej

VIII Regionalne kadry gospodarki

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

  

Projekty:

 1.      „Uczymy się – poznajemy świat- rozwijamy”  Indywidualizacja nauczania w klasach I-II szkół podstawowych 1.09.2011- 30.06.2012 Priorytet 9 – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

a)     Wartość dofinansowania:  374 000,00 zł.  tj. 100 % kosztów kwalifikowalnych.

b)     Wartość kosztów kwalifikowalnych: 374 000,00 zł

c)     Wartość całkowita projektu: 374 000,00 zł

 

 2.      „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina” – 1.08.2013- 30.06.2015

Gmina Mosina złożyła w maju 2013 roku wniosek o dofinansowanie projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina” w konkursie w  ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i Gmina Mosina dnia 4.12.2013 roku zawarła umowę o dofinansowanie. W ramach projektu dofinansowane zostanie funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Pecnej, które objęło swoją opieką 75 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Mosina. W ramach projektu dofinansowane zostanie całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu, zajęcia dodatkowe z rytmiki, języka angielskiego, tańca, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Ponadto dla rodziców dzieci przeprowadzone zostaną warsztaty z psychologiem oraz fizjoterapeutą. W ramach projektu zostały także zakupione nowe meble dla trzech sal oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla 75 dzieci.

a)     Wartość dofinansowania:  1 633 392,16 zł.  tj. 85% kosztów kwalifikowalnych.

b)     Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 921 637,84 zł

c)     Wartość całkowita projektu: 1 921 637,84 zł

 

3. „Zaufany Urząd- partnerstwo na rzecz informatyzacji”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 z Gminami: Dopiewo, Stęszew, Tarnowo Podgórne,

Całkowity koszt: 1 449 000,00 zł brutto

Kwota kwalifikowana:  1 449 000,00 zł brutto

Dofinansowanie:  1 231 650,00 zł (85%)

 

Gmina
najczęściej czytane