fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zakup, nasadzenia i pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina 2017

„ZAKUP, NASADZENIA I PIELĘGNACJA ORAZ USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE GMINY MOSINA 2017”

 Gmina Mosina w dniu 14 lipca 2017 roku zawarła umowę o dofinansowanie z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  na zadnie „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina 2017".

 Celem zadania jest miedzy innymi uzupełnienie tlenu w przestrzeniach publicznych stworzenie specyficznego mikroklimatu-obniżenie temperatury, wzrost wilgotności chroniący przed przegrzaniem.

Zapobieganie osuwaniu się ziemi, stworzenie nowych siedlisk dla ptaków oraz innych małych zwierząt. Stworzenie atrakcyjnych i „zdrowych"

przestrzeni wypoczynku. Ochrona i kształtowanie przyrody na terenach cennych przyrodniczo.

 W ramach projektu zrealizowano następujące działania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie:

 1.      Usunięcie drzew iglastych i liściastych w ilości 96 szt.

 2.      Usunięcie krzewów iglastych i liściastych w ilości 38 m2.

 3.      Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew liściastych w ilości 82 szt.:

- wiśnia piłkowana - 19 szt.

 - lipa drobnolistna - 23 szt.

 - lipa srebrzysta - 2 szt.

 - klon zwyczajny - 14

 - jarząb pospolity - 18 szt.

 - kasztanowiec czerwony - 3 szt.

 - brzoza brodawkowata - 2

 - brzoza pożyteczna - 1 szt.

 4.  Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew iglastych - sosna czarna - 3 szt.

5. Zakup, nasadzenia i pielęgnacja krzewów iglastych i liściastych w ilości 60,75 m2 (róża)

 Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 127 760,76 złotych.

 Dofinansowanie w wysokości: 106 804,00 złotych.

  

 

Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap II

Gmina Mosina umożliwiła kolejnym szkołom korzystanie z Zielonych Sal poprzez uzyskanie dofinansowania w ramach projektu „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap II” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30 000 zł.

Kolejne Szkoły, które mogą korzystać z Zielonych Sal to Szkoła Podstawowa nr. 2 w Mosinie oraz Szkoła Podstawowa w Pecnej. Stanęły tam drewniane konstrukcje składające się z ustawionych ławostołów, stelaży z tablicami edukacyjnymi oraz koszami na śmieci. Zielona Sala stanowi spójną całość. Nauczyciel ma do dyspozycji tablicę kredową, mikroskopy, zestawy badawcze. Może również posługiwać się informacjami zawartymi na planszach dydaktycznych. Uczniowie zdobędą wiedzę o recyclingu, życiu drzew, odmianach grzybów czy owadów. Dzieci i młodzież mogą uczyć się podczas grania na specjalnie do tego przygotowanej konstrukcji z informacjami o różnych gatunkach ptaków. Zielone Sale łączą przyjemne z pożytecznym. Stanowią sferę do nauki przy jednoczesnym obcowaniu z przyrodą. Zostały również w ramach projektu zakupione pomoce dydaktyczne w postaci mikroskopów, pojemników do obserwacji owadów, zestawów do badania jakości wody, gleby i powietrza.

Całkowity koszt realizacji projektu: 43 357,08 zł.

Dofinansowanie w wysokości: 30 000,00 zł.

 

Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych poprzez warsztaty i zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży „Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia terenowe warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz zakup tablic edukacyjnych przy kąpielisku- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- edukacja ekologiczna

Wartość całkowita projektu: 33 608,46 zł brutto

Wartość dofinansowania: 27 143,00 zł bruttotj. 80,76 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Zakup drzew i krzewów oraz realizacja nasadzeń na terenie Gminy Mosina- etap II

Projekt został zrealizowany w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia pozostałe.

W ramach realizacji projektu dokonano zakupu oraz nasadzeń drzew iglastych i liściastych oraz krzewów iglastych i liściastych. Drzewa i krzewy zostały nasadzone w przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Mosina.

Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł brutto tj. 27,31 % kosztów kwalifikowalnych

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 39 925,56 zł brutto

Wartość całkowita projektu: 68 416,92 zł brutto

 

Zakup drzew i krzewów oraz realizacja nasadzeń na terenie Gminy Mosina- etap I

Projekt został zrealizowany w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia pozostałe.

 W ramach realizacji projektu dokonano zakupu oraz nasadzeń drzew iglastych i liściastych oraz krzewów iglastych i liściastych. Drzewa i krzewy zostały nasadzone w przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Mosina.

Całkowity koszt realizacji: 68 416,92 zł brutto

Dofinansowanie: 15 000,00 zł brutto

 

Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych – zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN- etap II oraz aktywna ekologiczna kampania informacyjno - edukacyjna dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W ramach projektu zrealizowano:

  1. Ekologiczne zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży o tematyce: ochrona przyrody Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego – fauna i flora, formy ochrony przyrody, zasady racjonalnego gospodarowania surowcami, segregacja  odpadów itp. Zajęcia będą prowadzone przez osoby czynnie zajmujące się ochroną przyrody np. pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictw. W ramach zajęć uczestnicy otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
  2. Organizację festynu ekologicznego  dla mieszkańców Gminy Mosina, okolicznych gmin  zwłaszcza powiatu poznańskiego oraz całego województwa wielkopolskiego o tematyce:  ochrona przyrody Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego  m.in.  występy osób zajmujących się czynnie ochroną przyrody dotyczące bogactwa przyrodniczego Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, przedstawienie zasad  racjonalnego gospodarowania surowcami zwłaszcza wodą, wskazanie praktycznych  sposobów  oszczędzania energii, wskazanie w praktyce sposobów segregacji odpadów. W ramach festynu planowane jest przeprowadzenie konkursów z zakresu edukacji ekologicznej oraz dystrybucja zakupionych w tym celu gadżetów ekologicznych
  3. Realizację oraz emisję spotu  promującego festyn ekologiczny.
  4. Zakup oraz montaż tzw.„Psich stacji” tj. podajników na woreczki do psich odchodów – podajniki zostaną postawione w przestrzeniach miejskich jak np. parki, palce, gdzie obserwuje się natężenie osób spacerujących z psami.
  5. Wydanie folderu/broszury  informacyjnej Eko- Mieszkanie dla mieszkańców Gminy Mosina o tematyce: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Mosina, Zasady Gospodarowania Odpadami na terenie Gminy Mosina- segregacja odpadów, recykling,  Zasady i porady dotyczące gospodarowania surowcami  np. oszczędzaj wodę, energię, porady jak żyć w zgodzie z ekologicznymi trendami np. propagowanie ekologicznych torb bawełnianych na zakupy, turystyka na terenie Gminy Mosina w zgodzie z przyrodą.

Całkowity koszt realizacji: 83 322,23 zł

Dofinansowanie w wysokości: 50 000,00 zł

 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe  „Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – etap III”

Przedsięwzięcie opisane poniżej  skupia się na działaniach, które propagują ochronę środowiska i  przyrody Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, ochronę powierzchni ziemi poprzez wskazanie sposobów racjonalnego gospodarowania odpadami, a także surowcami na terenie Wielkopolski i stanowią kontynuację działań o charakterze ekologicznym podejmowanych przez Gminę Mosina od kilku lat.

W ramach projektu „Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe  „Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – etap III”, planuje się:

  1. Wydanie folderu/broszury Eko- przedsiębiorcy, zawierającego obowiązki i prawa podmiotów działających na terenie Gminy Mosina, wynikające z ustaw regulujących zagadnienia ochrony środowiska – nakład 3 000 szt.
  2. Wydruk broszur edukacyjnych (3000 szt.)  i plakatów (300 szt.), dot. usuwania azbestu, zawierających opis procedury i formalności dot. usuwania azbestu.
  3. Organizację ekologicznych zajęć terenowych (10 szt.) dla dzieci i młodzieży (500 szt.)  o tematyce: ochrona przyrody Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego – fauna i flora, formy ochrony przyrody, zasady racjonalnego gospodarowania surowcami, segregacja  odpadów itp. Zajęcia będą prowadzone przez osoby czynnie zajmujące się ochroną przyrody np. pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictw. W ramach zajęć uczestnicy otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Całkowity koszt realizacji: 26 480,55 (100%)

Dofinansowanie w wysokości: 26 480,55 (100%)

  

Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina – etap IV

Projekt został zrealizowany w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia pozainwestycyjne w 2015 roku - zakup, nasadzenie i pielęgnacja w sumie 1093 sztuk drzew liściastych, iglastych oraz krzewów liściastych różnych gatunków. Rośliny zostały posadzone w przestrzeniach publicznych Gminy Mosina.

Całkowity koszt projektu: 69 907,83 zł

Dofinansowanie w wysokości: 69 907,83 zł (100%)

 

Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina – pożyczka

Modernizacja źródeł ciepła w Zespole Szkół w Rogalinie

Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Przedszkolu nr 4 w Mosinie

Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Przedszkolu nr 2 w Mosinie

Całkowita wartość zadania: 387 991,22 zł netto),

Dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 320 000,00 zł (co stanowi 88,60% wartości kosztów kwalifikowanych).

Kwota udzielonej pożyczki może zostać umorzona do wysokości 15%.

 

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie – pożyczka

W ramach projektu wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki otworowej, docieplenie stropodachu.

Całkowita wartość zadania: 955 510,34 zł netto.

Dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 761 545,00 zł (co stanowi 83,34% wartości kosztów kwalifikowanych; całkowita wartość zadania).

Kwota udzielonej pożyczki może zostać umorzona do wysokości 10%.

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie

W ramach przedsięwzięcia wykonano kanalizacje deszczową w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Ogrodowej oraz Dębowej w Mosinie.

Całkowita wartość zadania: 953 998,02 zł

Dofinansowanie kwocie 953 998,02 zł (co stanowi 100% wartości kosztów kwalifikowanych).

Kwota udzielonej pożyczki może zostać umorzona do wysokości 10%.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry w Mosinie

W ramach przedsięwzięcia wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Fredry w Mosinie.

Całkowita wartość projektu: 144 900,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 144 900,00 zł (co stanowi 100% wartości kosztów kwalifikowanych).

Kwota udzielonej pożyczki może zostać umorzona do wysokości 40%.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie

W ramach przedsięwzięcia wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krótkiej w Mosinie.

Całkowita wartość zadania: 302 405,94 zł

Dofinansowanie w kwocie 235 000,00 zł (co stanowi 77,71% wartości)

Kwota udzielonej pożyczki może zostać umorzona do wysokości 25%.

 

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie – etap II”

W ramach przedsięwzięcia wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie.

Całkowita wartość zadania: 1 656 377,88 zł

Dofinansowanie  w kwocie: 500 000,00 zł

Kwota udzielonej pożyczki może zostać umorzona do wysokości 10%.

 

Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina

W ramach projektu utworzono dwie Zielone Sale (jedna przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie, jedna przy Szkole Podstawowej w Krosinku). To ekologiczne konstrukcje z drewna umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć dla uczniów na świeżym powietrzu. Zielona Sala składa się z 6 ławostołów drewnianych impregnowanych, 6 stelaży drewnianych impregnowanych, 10 tablic dydaktycznych – wkłady do stelaży (dla 5 stelaży – tablice montowane dwustronnie), 1 tablicy kredowej (dla 1 stelaża), 1 gry edukacyjnej, 1 kosza na śmieci segregowane (na trzy frakcje). Wszystkie elementy tworzą spójną całość. Ponadto każda Zielona Sala została wyposażona w zestaw pomocy dydaktycznych składający się z: mikroskopów z kompletem szkiełek (w sumie 6 sztuk), pojemników do obserwacji owadów (w sumie 12 sztuk), zestawów do badania jakości wody/gleby/powietrza (w sumie 2 sztuki).

Całkowita wartość zadania: 43 608,95 zł.

Dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 19 000,00zł (co stanowi 43,57% wartości całości zadania).

 

OPISANE POWYŻEJ PROJEKTY ZOSTAŁY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU – link do strony instytucji: www.wfosgw.poznan.pl.

 

Gmina
najczęściej czytane