fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Gmina Mosina realizuje projekt  „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” w ramach poddziałania 2.1.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Umowa o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została zawarta w 2021 roku.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa, w którym Liderem jest Gmina Luboń, a Gmina Mosina i Gmina Włoszakowice pełnią rolę partnerów.

Wspólnym celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Luboń, Gmin Mosina i Włoszakowice lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Narzędziem do osiągnięcia celu będzie budowa lokalnych środowisk e-administracji, wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji publicznej oraz przeszkolenie kadr z zakresu wdrożonych systemów informatycznych.

Całkowita wartość projektu: 3 146 719,31 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 674 711,40 zł

Dofinansowanie z UE dla zadania dedykowanego Gminie Mosina: 1 105 000,03 zł


Gmina Mosina realizuje projekt  „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie” w ramach poddziałania 4.1.3. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami”. Umowa o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została zawarta w 2019 roku.

Przedmiotem projektu jest budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnego dla odprowadzania i retencjonowania ścieków deszczowych, z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej utwardzone powierzchnie ulic i chodników m.in. w ulicach: B. Leśmiana, Śremskiej, Jasnej, Polnej, Leśnej etc. położonych na terenie dzielnicy Nowe Krosno w Mosinie.

Projekt zakłada budowę m.in. zbiornika retencyjnego szczelnego, rurociągów kanalizacji deszczowej czy przepompowni wód opadowych.

Wymienione działania podniosą jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców Gminy Mosina zabezpieczając obszary miejskie przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami.

 

Całkowita wartość projektu: 8 280 980,70

Dofinansowanie projektu z UE: 6 587 813,13

Projekt zakończono realizować w marcu 2021r.


Gmina Mosina realizuje projekt  „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica” w ramach poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Umowa o dofinansowanie  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została zawarta w dniu 05 czerwca 2019 roku.  Projekt zakłada budowę ciągów pieszo – rowerowych w obrębie Parku Strzelnica. Łączna długość wybudowanej ścieżki wynosi 702 m. W ramach projektu powstanie parking B&R z utwardzoną nawierzchnią na 10 miejsc parkingowych dla rowerów zostaną zamontowane stojaki rowerowe, wiata przystankowa, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Projekt zakłada budowę przyłącza elektrycznego i montaż nowego oświetlenia ulicznego, wykonanie monitoringu oraz montaż małej architektury.  Wymienione działania podniosą jakość i bezpieczeństwo  życia mieszkańców Gminy Mosina oraz znacznie poprawią atrakcyjność turystyczną w centrum miasta Mosina.

Całkowita wartość projektu: 1 373 025,76

Dofinansowanie projektu z UE: 1 163 246,89

Planowany termin zakończenia zadania: 31.03.2021 r.


 „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina  w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS.”

Gmina Mosina podjęła decyzję  o wdrożeniu w Urzędzie Miejskim w Mosinie  zintegrowanego systemu  zarządzania  opartego na systemie  informacji o terenie. Jednym z głównych celów projektu jest między innymi skrócenie czasu obsługi interesanta, obniżenie kosztów pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie  poprzez zmianę systemu organizacji pracy. Poprawa  wymiany/przepływu informacji  pomiędzy poszczególnymi referatami urzędu. Zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami  publicznymi. Utworzenie nowych jakości e-usług publicznych opartych o platformę  e-PUAP . Poprawa przepływu informacji  na osi samorząd – administracja publiczna, potencjalny klient, inwestor. Automatyzacja obsługi interesantów ułatwianie dostępu do informacji.  Możliwość zdalnego monitorowania stanu załatwienia sprawy.  Zwiększenie dostępności do informacji. Kontrola przejrzystości podejmowanych  decyzji, poprzez udostępnienie  danych społeczności lokalnej.  

Całkowity koszt realizacji zadania: 819 000,01 zł

Dofinansowanie w wysokości 665 613,74 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego  na lata 2014-2020 z poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.  


„Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku w Gminie Mosina”

Rozbudowa Szkoły Podstawowej "Pod Lipami" w Krosinku realizowana jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Wniosek po pozytywnej ocenie formalnej został przekazany do oceny merytorycznej i uzyskując 19 pkt. znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych.

W dniu 23 marca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. Z uwagi na założone środki w wysokości 68 mln zł Gmina Mosina znalazła się na liście rezerwowej.

Jednakże w dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił zwiększyć wysokość środków w naborze i tym samym przyznać Gminie Mosina dofinansowanie w wysokości 3 999 490,47 zł na realizację zadania.

Droga do uzyskania dofinansowania była bardzo trudna ponieważ czynnikiem obligatoryjnym, warunkującym możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na rozbudowę budynku było uzyskanie wsparcia w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Gmina Mosina, aby spełnić ten warunek w czerwcu 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie pn.: „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”., uzyskując 96 129,44 zł dofinansowania.

W ramach ww. projektu Gmina Mosina doposaży w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownię matematyczną i przyrodniczą w rozbudowywanym budynku szkoły, przeprowadzi zajęcia dodatkowe i wyrównawcze oraz projekty edukacyjne z matematyki i przyrody, a także przeszkoli nauczycieli m.in. z nauczania metodami eksperymentu. Projekt będzie trwał od lutego 2018 r. do czerwca 2020 r.

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż jest to największe jak do tej pory dofinansowanie uzyskane przez Gminę Mosina.

Całkowity koszt realizacji zadania: 7 291 687,29 zł.

Dofinansowanie w wysokości: 3 999 490,47 zł

 


„Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”.

 Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na projekt pn. „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”.

Projekt ma rozpocząć się w dniu 1.02.2018 r. i zakończyć do 30.06.2020 r.

Projekt wspiera Szkołę Podstawową w Krosinku miedzy innymi poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. Dostosowanie do odpowiedniego etapu edukacyjnego  i zakresu realizacji podstawy programowej poprzez wsparcie  w organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – do wybranych dzieci oraz wsparcie dzieci z trudnościami w nauce, a także wsparcie kształcenia nauczycieli. Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego dla uczniów i nauczycieli.

Całkowita wartość projektu: 101 812,74

Dofinansowanie projektu w wysokości : 96 129,44 złotych (95%)


„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I”.

Gmina Mosina realizuje projekt  „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I”. Umowa o dofinansowanie  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została zawarta w dniu 10.07.2017 roku.  Projekt realizowany będzie w ramach 2 zadań. Pierwszym zadaniem jest termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1 oraz sali sportowej OSIR. Kolejnym zadaniem jest promocja realizowanego projektu.  Celem jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Mosina poprzez kompleksową modernizację budynku w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr1, Gimnazjum nr 1 oraz sala sportowa OSIR. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez ocieplenie przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co w efekcie poprawi stan środowiska.  Wymienione działania podniosą jakość życia mieszkańców Gminy Mosina i jej atrakcyjność turystyczną.

Całkowita wartość projektu: 5 135 204,77

Dofinansowanie projektu z UE: 4 102 074,19

Planowany termin zakończenia zadania: 30.08.2018 r.

 


„Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina-etap I” .

Gmina Mosina otrzymała pozytywną ocenę strategiczną ZIT wniosku o dofinansowanie projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina-etap I” .

W ramach projektu Gmina Mosina będzie realizowała zadania budowy Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy dworcu kolejowym na  ul. Kolejowej w Mosinie, przy przystanku kolejowym w Drużynie oraz przy przystanku kolejowym w Iłówcu w miejscowości Pecnej. Projekt będzie realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, które w ramach złożonego wniosku wykona przebudowę dróg nr 2469P w Drużynie oraz 3911P w Pecnej  wraz z budową ścieżek rowerowych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi  8 173 371,66 złotych

dofinansowanie UE 6 947.365,9 złotych.

Wkład Gminy Mosina wyniesie 553 858,45 złotych, a Powiatu Poznańskiego 672 147,3 złotych.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap III

Całkowita wartość projektu: 2 082 722,13 PLN

Kwota dofinansowania: 1 755 777,07 PLN

Celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Mosina poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej, w którym mieściła się będzie: Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku. Cel ten jest zgodny z celem poddziałania 3.2.3 WRPO, jakim jest zwiększenie efektywności energetycznej sektorów publicznego i mieszkaniowego.

Pozostałymi celami realizacji projektu są:

- zapewnienie odpowiedniej izolacyjności przegród w budynku Szkoły

- zmniejszenie poziomu zużycia energii pierwotnej w budynku oświatowym

- poprawa efektywności systemu grzewczego budynku

- poprawa efektywności energetycznej budynku oświatowego

- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku

- redukcja poziomu emisji CO2

- redukcja poziomu emisji pyłów i popiołów

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego

- poprawa jakości życia mieszkańców

 

Rezultaty realizacji przedmiotowego projektu to (w 2020 r.):

- produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE-0,04MWhe/rok

- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych–62,50MgCO2/rok

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach–218710kWh/rok

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej –790,29GJ/rok

- zmniejszenie zużycia energii końcowej–762,98GJ/rok

- dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych-0,002MWt

Gmina
najczęściej czytane