fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Badanie ankietowe w sprawie GPR

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku Urząd Miejski w Mosinie przeprowadził badanie ankietowe dotyczące programu rewitalizacji. W ankiecie pytaliśmy o ważne miejsca w centrum miasta, które powinny naszym zdaniem podlegać w przyszłości przekształceniom. Wśród wyznaczonych obszarów objętych rewitalizacją, o które pytaliśmy znalazł się: Plac 20 Października, Plac Eleganta wraz z promenadą, Park i Pałac Budzyń przy ul. Krotowskiego oraz Kokotek wraz z jego bezpośrednim otoczeniem.

Pierwszy etap konsultacji przeprowadzono za pośrednictwem ankiety w formie elektronicznej (za pośrednictwem specjalnej strony internetowej do konsultacji społecznych, którą posiada gmina) i papierowej. Dwie formy wynikały z chęci dotarcia do jak najszerszej grupy respondentów. Badanie społeczne dotyczyło poznania opinii mieszkańców, przedsiębiorców i osób przyjezdnych na temat wspomnianych wcześniej terenów objętych obszarem rewitalizacji, na których skupiają się planowane przedsięwzięcia zawarte w gminnym programie rewitalizacji realizowanym na lata 2017-2027. Potrzeba realizacji działań partycypacyjnych wynika m.in. ze zmieniającej się rzeczywistości na tle społecznym, gospodarczym, środowiskowym i wyzwaniom, z jakimi wszyscy musimy się zmierzyć. Jesteśmy coraz bardziej świadomi rosnących zagrożeń (m.in. zmian klimatu i gwałtownych zjawisk pogodowych) i dostrzegamy potrzeby, jakie występują się na danym terenie. Istotne jest, aby pytać mieszkańców o zdanie, gdyż mieszkańcy częstokroć lepiej dostrzegają pojawiające się problemy i, co istotne, mają często bardzo dobre pomysły na ich rozwiązanie. Sam zakres podjętych, w pierwszym etapie działań obejmował przeprowadzenie konsultacji, które stanowią punkt wyjścia do dalszych prac. Formularz tworzony był we współpracy pracowników urzędu z Komitetem Rewitalizacji. Sam czas trwania badania obejmował okres 22.04.2022-22.05.2022. W tym czasie zebrano łącznie 569 odpowiedzi, co na tle poprzednich badań realizowanych przez urząd, daje bardzo dobry wynik. Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców na naszych mediach społecznościowych i stronie www pojawiały się krótkie filmy i posty promujące badania i przedstawiające czym tak naprawdę jest rewitalizacja. Pracownicy urzędu zachęcali mieszkańców również w formie bezpośredniej – jednego dnia na targowisku miejskim oraz podczas trwania Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Również dodatkową zachętą do udziału w badaniu był zrealizowany konkurs z losowaniem nagród. Chętni, po wyrażeniu zgody, mogli wziąć udział w losowaniu. W tym celu nawiązano współpracę z 2 lokalnymi firmami, które ufundowały dwie nagrody główne – fotel gamingowy i grill ogrodowy, a urząd przygotował dodatkowo 20 pakietów zawierających gminne gadżety. Samo losowanie przeprowadzono miesiąc później, gdzie wyłoniono zwycięzców.

Obecnie na ukończeniu znajdują się prace związane z analizą i interpretacją wyników ankiet. Ich fragment przedstawiamy poniżej.

Cześć ogólna

Odpowiadający na pytania zawarte ankiecie podzielili się po równo pomiędzy osoby zamieszkujące obszar objęty Gminnym Programem Rewitalizacji  jak i osoby spoza tego obszaru. Stosunkowo duża liczba osób, prawie 2/3 znało obowiązujący dokument związany z rewitalizacją.

 

 

Okazało się, że większość osób oceniła aktualny stan zagospodarowania Placu 20 Października jako raczej dobry lub bardzo dobry.

Również w przypadku Placu Eleganta wraz z promenadą większość zapytanych oceniła te przestrzenie pozytywnie.

Na drugim biegunie znalazły się Park Budzyń wraz z Pałacem oraz Kokotek. W tym przypadku zdecydowana większość ankietowanych wskazała ich stan jako zły lub bardzo zły.

Już pobieżna analiza wyników wskazuje na oczekiwania mieszkańców/przedsiębiorców w zakresie ustalenia priorytetów działań w najbliższych miesiącach i latach. Przestrzenie te, zdegradowane i zaniedbane powinny znaleźć się na priorytetowej liście realizowanych w przyszłości projektów.

Dalsza część ankiety dotyczyła pytań szczegółowych do poszczególnych analizowanych przestrzeni.

Plac 20 Października

Okazuje się, że w przypadku zdecydowanej większości badanych przestrzeń Placu 20 Października jest bardzo dobrze znana ponieważ przebywają w niej codziennie lub co najmniej kilka razy w tygodniu. Powodem tych wizyt była przede wszystkim potrzeba zrobienia zakupów, ale również skorzystania z usług. Dodatkowo ankietyzowani wskazywali, iż przestrzeń ta wykorzystywana jest na spacery, jako dojazdy z oraz do pracy. W wynikach znalazły się również liczne wskazania dotyczące tego, że jest to miejsce spotkań ze znajomymi oraz przy okazji wydarzeń organizowanych na placu.

Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy wskazali w obrębie omawianej przestrzeni kolejno najważniejsze problemy: duże natężenie ruch, zbyt małą ilość zieleni, dym i spaliny z kominów, zbyt duży obszar utwardzony oraz hałas drogowy. Te konkretne wskazania mogą stanowić wskazówkę co do prac projektowych dla tej przestrzeni. Analizując je razem z oczekiwaniami dotyczącymi nowych inwestycji i zmian w zagospodarowaniu placu interpretować je można jako „zielone światło” do wprowadzaniem większej ilości zieleni i drzew do centrum. Zmiany te mogą wiązać się z przekształceniami w organizacji ruchu na placu. Równocześnie co cieszy dostrzeżono korzyści płynące z funkcjonującej strefy relaksu i możliwość jej rozbudowy.

Park Budzyń wraz z Pałacem

Odpowiadający na pytanie „jak często bywasz w Parku Budzyń” zaznaczyli najczęściej odpowiedź kilka razy w roku, mniej licznie kilka razy w miesiącu lub kilka razy w tygodniu. Być może niska atrakcyjność tej przestrzeni powoduje, iż nie jest to miejsce często odwiedzane. Wnioski takie można wysnuć analizując odpowiedzi dotyczące głównych problemów występujących w obrębie Parku Budzyń (ogólne zaniedbanie, zły stan infrastruktury). Jednocześnie stosunkowo duży odsetek mieszkańców wskazało jako pierwszą odpowiedź aspekt przemieszczania się przez Park jako najważniejszy, kiedy wskazania dotyczące spacerów i wypoczynku w parku okazywały się mniej ważne. Oprócz złego stanu Pałacu i ogólnego zaniedbania Parku znalazły się również odpowiedzi związane z deficytem przyjaznego zagospodarowania, które mogłoby przyciągnąć mieszkańców.

Wypowiadający się w sprawie przestrzeni Parku Budzyń zwrócili uwagę na niewystarczająca ilość ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych.

Jednocześnie ankietowani byli bardzo zgodni, że Pałac Budzyń powinien być w przyszłości obiektem wielofunkcyjnym, otwartym na różne potrzeby.

Plac Eleganta i Promenada

Jest to przestrzeń stosunkowo często odwiedzana (kilka razy w tygodniu lub miesiącu), generalnie dobrze oceniona, ale ze swoimi problemami, co znalazło odzwierciedlenie w odpowiedziach ankietowych.  Najczęściej respondenci wskazali, że jest to przestrzeń w której spacerują/wypoczywają, a w drugiej kolejności korzystają z usług. Najliczniej zwrócono uwagę na śmieci, które występują na tym terenie. Równocześnie około 2/3 odpowiadających zwróciło uwagę na konieczność uporządkowania przestrzeni Placu przy Elegancie i wprowadzenia większej ilości zieleni. Równocześnie ¾ pytanych zwróciło uwagę na konieczność realizacji większej ilości małej architektury (stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci).  

Kokotek

Jest to druga z najgorzej ocenionych przestrzeni. Największa ilość ankietowanych bywa w tej przestrzeni kilka razy w tygodniu. Najczęstsze powody bytności mieszkańców w tym terenie związane były z przemieszczaniem się rekreacyjnym (spacer) lub przejazdem, przejściem, parkowaniem. Ankietowani zwrócili uwagę na ogólny chaos otoczenia oraz zaniedbany budynek Kokotka. Na pytanie: „Co powinno powstać w przyszłości w sąsiedztwie odnowionego budynku Kokotka oraz miejscu gdzie obecnie funkcjonuje „dziki” parking””? większość odpowiedziała, że zieleń urządzona wraz ze strefą wypoczynku. Prawie połowę mniej odpowiedzi uzyskało wskazanie parkingu z dużą ilością zieleni oraz w dalszej kolejności mała architektura.

Przeprowadzone konsultacje miały charakter wstępny, kierunkowy. Będą one przyczynkiem do dalszych, bardziej szczegółowych działań. Działania projektowe będą  przedstawiane mieszkańcom i będą podlegać dalszym konsultacjom.

Przy pracach brali udział członkowie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UAM, którym serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Miłosz Sura
Patrycja Napierkowska

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane