fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami

Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Mosina do szkół i przedszkoli

Na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, zapewnienie dowozu uczniów do szkół gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Uprawnieni do dowozu:

  1. Do najbliższej szkoły podstawowej - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa zgodnie z zaleceniami wydanymi w orzeczeniu o kształceniu specjalnym,
  2. Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka - dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
  3. Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia,
  4. Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola,
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
  4. Potwierdzenie przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

Wniosek o zapewnienie dowozu dziecka niepełnosprawnego przez gminę znajduje się tutaj: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/boi/op/zapewnienie_dowozu_dziecka_do_szkoly_-_wniosek.pdf

W przypadku wystąpienia rodziców z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Mosina, a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia i rozpatrywany jest indywidualnie na wniosek rodzica. Wysokość zwrotu kosztów dowozu dziecka jest uzależniona od średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina określanej uchwała rady miejskiej na każdy rok szkolny, liczby km przejechanych podczas dowożenia dziecka oraz ilości dni pobytu dziecka w szkole/przedszkolu/placówce.

Wnioski o dowozy realizowane przez rodziców znajdują się tutaj: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/boi/op/zwrot_kosztow_dowozu_dziecka_do_szkoly_-_wniosek.pdf

Zwrot kosztów dowozu dotyczy:

a) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, albo innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

b) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższej szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

c) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły podstawowej oraz szkoły ponad podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia

d) dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24. rok życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

e) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów.

 

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane