fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Deklaracja - gospodarowanie odpadami

Burmistrz Gminy Mosina informuje o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz samą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji pokazuje, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mosina złożyli deklarację. Zdarzają się również sytuacje, w których deklaracja złożona jest na jedną osobę, podczas gdy faktycznie nieruchomość zamieszkuje kilka osób.

Osoby, które nie złożyły deklaracji mogą zostać wezwane do jej złożenia, a w przypadku niedokonania tej czynności po wezwaniu przez organ podatkowy, organ ten może wyznaczyć karę porządkową w wysokości 2.800,00 zł.

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Mosina zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze wypełnienie ustawowego obowiązku, poprzez złożenie deklaracji lub jej uzupełnienie, zgodnie ze stanem faktycznym. Wzór deklaracji do pobrania znajduje się  powyżej, dostępny jest także w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie (Pl. 20 Października 1 w Mosinie oraz ul. Dworcowa 3). Deklarację można składać także listownie oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Pamiętajmy, że brak złożenia deklaracji oraz niedokonywanie terminowych wpłat skutkuje mniejszymi wpływami środków finansowych do budżetu Gminy Mosina, które przeznaczone są na organizację całego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 611018-219 oraz 618-109-545.


Od 1 stycznia 2023 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na sesji 30 listopada 2022 r., Rada Miejska w Mosinie uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość wyniesie 33 zł.  W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka wyniesie 2-krotność wyżej wskazanej stawki - 66 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 stycznia 2023 r. Indywidualne numery rachunków, na które należy uiszczać opłaty pozostają bez zmian.


Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych.

Wszyscy mieszkańcy Gminy są zobowiązani do oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
- Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, należy zbierać RAZEM, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY.
- Właściciele nieruchomości na terenie, których powstają bioodpady, powinni je zbierać tylko i wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do odbioru bioodpadów. Zniesiony zostaje system workowy dla bioodpadów (dawniej dla odpadów zielonych).


Od 1 kwietnia 2020 r. wprowadzono możliwość zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) W przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym – zwolnienie w wysokości 5 zł od nieruchomości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczonej dla danej nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Zwolnienie to może uzyskać każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Mosina zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który prowadzi lub zamierza prowadzić na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik na odpady bioodpady.
Aby uzyskać to zwolnienie należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której w pkt E.1 należy zaznaczyć odpowiedź TAK, a w pkt E.2 należy zaznaczyć odpowiedź NIE.
Zgłoszenie przydomowego kompostownika powoduje brak możliwości wystawiania do odbioru pojemnika z odpadami biodegradowalnymi.
Okresowy nadmiar odpadów biodegradowalnych, np. trawy i liści powstających w wyniku prac pielęgnacyjnych w przydomowych ogrodach, można dostarczyć osobiście do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G.

b) W przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz w przypadku właścicieli nieruchomości, które zamieszkują rodziny wielodzietne  posiadające Kartę Dużej Rodziny – zwolnienie w wysokości 3 zł od osoby z od opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zwolnienie to przysługuje :

- osobom w gospodarstwach domowych, których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w myśl ustawy o pomocy społecznej, obecnie: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, osoby w rodzinie – 528 zł, rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł/osoba),

- właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przysługuje ono osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mosina.

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedstawionych wyżej uprawnionych przypadkach, można uzyskać od 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po  miesiącu, w którym złożono deklarację o zwolnienie, np. jeśli deklaracje złożono w maju to zwolnienie obowiązywać zacznie od 1 czerwca. Od 1 kwietnia przysługiwać będzie zwolnienie w przypadku złożenia deklaracji jeszcze w miesiącu marcu.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą deklaracje, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego miesiąca. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpisać umowę z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wpisanych do działalności regulowanej na terenie Gminy Mosina.

Uchwała nr LVII/482/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w  Mosinie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr XXIII/163/20 Rady Miejskiej w  Mosinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z wyłączeniem zapisów: w § 1 ust.1 wyrażeń „średni miesięczny” oraz „mieszkańca w roku poprzednim”, § 3,  § 4 ust.1, załącznika do uchwały z powodu sprzeczności z przepisami prawa, wskazanymi w uchwale Nr 6/319/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. stwierdzającej ich nieważność.

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane