fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich). Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl. Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Deutsch-Polnisches Jugendwerk

PNWM oferuje wsparcie oraz dotacje w podziale na dwa obszary: wymianę szkolną oraz pozaszkolną.

Czytaj więcej...

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Do 15 września trwają prace nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Czytaj więcej...

Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji konkursowych

Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Czytaj więcej...

Podział środków finansowych dla organizacji pozarządowych w 2023 r.

Podział środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2023 roku w Gminie Mosina.

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2024 roku

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2024 r. Składanie ofert do 3 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sport Młodzieżowy - konkursy na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sport Osób z Niepełnosprawnościami - dofinansowanie zadań (wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, promocja sportu osób niepełnosprawnych...).

Czytaj więcej...

Vademecum pt. „Wolontariat w szkole zgodnie z prawem”

Vademecum zostało przygotowane z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół.

Czytaj więcej...

Poradnik dla NGO

Zakładanie fundacji lub stowarzyszenia, obowiązki NGO, sprawozdanie, statut, status organizacji pożytku publicznego (OPP, 1%), projekty i zarządzanie w NGO, nadzór nad NGO.

Czytaj więcej...

Informacje o funduszach dla organizacji pozarządowych

Bieżące informacje o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji.

Czytaj więcej...

Szkolenia i wydarzenia

Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl Portal Organizacji Samorządowych

Czytaj więcej...

Wyszukiwanie podmiotu

Wyszukiwanie podmiotu - Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ

Czytaj więcej...

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Czytaj więcej...

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj więcej...

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań

Podziału środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku.

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane